Skip to main content

Chuyển đổi số trên địa bàn xã Vân Nham

ảnh minh họa 1Hướng dẫn nhân dân trong địa bàn xã ảnh minh họa. Tuổi trẻ xã Vân Nham hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng (app) Công dân số - xứ Lạng, voso, postmart, tài khoản thanh toán điện tử MB Bank. Được biết, nền tảng “Công dân số xứ Lạng” và các ứng dụng là một trong những giải pháp trọng tâm để thúc đẩy chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, làm cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng, đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân một cách sâu rộng.

About