Skip to main content

Giao 15 téc chứa nước sinh hoạt cho hộ nghèo dân tộc thiểu số

Sáng ngày 31 tháng 5 năm 2024 tại sân ủy ban nhân dân xã Vân Nham. Uỷ ban xã đã tiến hành giao 15 téc nước cho các hộ nghèo dân tộc thiểu số chưa có téc chứa nước sinh hoạt.

1

1

Hình ảnh giao téc

Đây là nội dung hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.  

Téc chứa nước được cấp cho các hộ nghèo bằng chất liệu INOX có thể tích 1.000 lít, được bảo hành trong 5 năm với tổng mức đầu tư là 45.000.000 đồng. Việc cấp téc chứa nước giúp hộ nghèo người DTTS trên địa bàn xã được tiếp cận, sử dụng nước hợp vệ sinh trong sinh hoạt, góp phần bảo đảm sức khỏe cho người dân./.

Hoàng Hằng

VHXH

About