Skip to main content

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022

 Thực hiện Chương trình công tác tháng 02/2022, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến ba cấp triển khai nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022. Sáng ngày 25/02/2022 UBND xã Vân Nham tham dự hội nghị với các thành phần:  Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã; Các tổ chức chính trị - xã hội; Công chức cấp xã có liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới; Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn trên địa bàn xã.  

1

Hình ảnh tại điểm cầu xã Vân Nham

 Nội dung hội nghị: Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022. Tại hội nghị đã thông qua báo cáo Trình bày tóm tắt Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021, triển khai Kế hoạch nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị cũng được nghe tham luận của  17 đơn vị nội dung chủ yếu là: Công tác chỉ đạo thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Hoàng Hằng, VHXH