Skip to main content

Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2022

Thứ bảy, ngày 26/3/2022 (từ 20h30ph đến 21h30ph) sẽ diễn ra sự kiện Giờ trái Đất, một trong những chiến dịch lớn nhất toàn cầu về môi trường, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới.

1

Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất

Thực hiện công văn số 224/UBND-KT&HT, ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Phòng Kinh tế và hạ tầng Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2022. Nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.

Các tổ chức, cơ quan và người dân hãy tham gia vào chiến dịch, tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất từ 20h30 đến 21h30 (thứ bảy) ngày 26 tháng 3 năm 2022 để nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường tiết kiệm điện.

Hoàng Hằng,VHXH