Skip to main content

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH XÃ VÂN NHAM NĂM 2024

 

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, của cán bộ, công chức trong cơ quan về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong việc thực hiện cải cách hành chính; khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và giám sát các hoạt động thực thi công vụ, kết quả thực hiện của địa phương. UBND xã Vân Nham triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính gồm:

1. Cải cách thể chế

- 100% văn bản văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền; 100% văn bản được cấp có thẩm quyền giao quy định chi tiết được ban hành kịp thời.

- 100% các vấn đề phát hiện qua theo dõi, thanh tra, kiểm tra thi hành pháp luật được xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời theo quy định.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Rà soát đề xuất cắt giảm tối thiểu 30% thời gian thực hiện đối với các thủ tục hành chính có quy định về thời hạn giải quyết từ 03 ngày trở lên.

          - Trên 99% tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính do các bộ phận chuyên môn cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn và trước hạn.

          - 100% hồ sơ thủ tục hành chính để chậm, muộn đều phải có giải trình trách nhiệm với người đứng đầu cơ quan, bộ phận phụ trách và thực hiện xin lỗi người dân theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

- Hoàn thành rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% thủ tục hành chính nội bộ đã được công bố.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

- 100% cơ quan, đơn vị được kiện toàn theo quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn của xã, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

4. Cải cách tài chính công

- Thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định.

5. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

- 100% các hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan hành chính Nhà nước thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất.

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn tình trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 90%.

- Duy trì kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 95%, 90%; đảm bảo lộ trình đến năm 2025, 100% hồ sơ được số hóa để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên  môi trường điện tử.

- 100% chế độ báo cáo được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ./.

Hoàng Thị Kiên

Văn phòng – Thống kê xã

 

 

About