Skip to main content
 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

 
   
 

Số:  2264/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
 

  Lạng Sơn, ngày 03 tháng 11 năm 2020

          

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp

 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện,

Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn

 
   

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định: số 643/QĐ-BTP ngày 05/5/2017; số 1008/QĐ-BTP ngày 25/4/2019; số 2338/QĐ-BTP ngày 06/9/2018; số 1442/QĐ-BTP ngày 26/6/2018; số 1024/QĐ-BTP ngày 09/5/2018; số 1329/QĐ-BTP ngày 01/6/2020; số 1872/QĐ-BTP ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được được chuẩn hóa, thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực Tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 122/TTr-STP ngày 09/10/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn.

(Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Các Quyết định và Danh mục thủ tục hành chính sau hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực:

a) Các Quyết định: số 860/QĐ-UBND ngày 30/5/2016; số 861/QĐ-UBND ngày 30/5/2016; số 1122/QĐ-UBND ngày 22/6/2017; số 1162/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính; danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

b) Danh mục thủ tục hành chính tại Mục B, C ban hành kèm theo Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 23/5/2018; danh mục thủ tục hành chính tại Mục B, C ban hành kèm theo Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 23/5/2018; danh mục thủ tục hành chính tại Mục II, III ban hành kèm theo Quyết định số  2362/QĐ-UBND ngày  20/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn;

c) Danh mục thủ tục hành chính tại Mục B, C ban hành kèm theo Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp, tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn;

d) Danh mục thủ tục hành chính tại Mục B, C ban hành kèm theo Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 08/5/2019; danh mục thủ tục hành chính tại Mục B, C ban hành kèm theo Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông;

- C, PCVP UBND tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Các phòng CM; TTTH-CB;

- Lưu: VT, TTPVHCC(LH).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải