Skip to main content

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN HỮU LŨNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /TB-UBND

Hữu Lũng, ngày      tháng    năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển hợp đồng lao động ( lần 2)

tại các đơn vị trường học thuộc UBND huyện năm học 2021 - 2022

 
 

 

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 18/6/2012;

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu hợp đồng giáo viên năm học 2020 – 2021 theo Nghị quyết 102/NQ-CP trên địa bàn huyện Hữu Lũng;

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THÔNG BÁO:

 

I. NHU CẦU XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

1. Số lượng hợp đồng lao động

Tổng số 118 chỉ tiêu trong đó:

  • Khối trường Trung học cơ sở: 25 chỉ tiêu.
  • Khối trường Tiểu học:            85 chỉ tiêu.
  • Khối trường Mầm non:           08 chỉ tiêu.

(Chi tiết theo biểu đính kèm)

 

2. Hình thức hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động; Việc ký hợp đồng đối với giáo viên làm việc theo Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu hợp đồng giáo viên năm học 2020 – 2021 theo Nghị quyết 102/NQ-CP trên địa bàn huyện Hữu Lũng.

 

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

1. Điều kiện chung

Người đăng ký dự tuyển hợp đồng lao động phải có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a. Có quốc tịch Việt Nam;

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có đơn đăng ký dự tuyển vào đơn vị trường học có nhu cầu hợp đồng;

d. Có lý lịch rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

đ. Có văn bằng đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần hợp đồng;

e. Có Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT.

2. Điều kiện cụ thể đối với từng vị trí hợp đồng lao động

- Đối với giáo viên mầm non:

Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên thuộc các nhóm chuyên ngành: Sư phạm mầm non hoặc Giáo dục mầm non.

- Đối với giáo viên tiểu học:

Có bằng tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên thuộc các nhóm chuyên ngành theo như biểu chi tiết đính kèm.

- Đối với giáo viên Trung học cơ sở:

Có bằng tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên thuộc các nhóm chuyên ngành theo như biểu chi tiết đính kèm.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

 

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo mẫu hồ sơ xin đi làm có bán tại các cơ sở  cung cấp Văn phòng phẩm, thành phần gồm có:

1. Đơn xin đi làm hợp đồng lao động;

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao giấy khai sinh; bản sao sổ hộ khẩu;

4. Bản phô tô các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí có nhu cầu hợp đồng lao động (không cần phải công chứng);

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

6. Các bản phô tô: hợp đồng lao động đã ký với đơn vị, Sổ bảo hiểm xã hội (Đối với cá nhân đã tham gia làm hợp đồng).

Ghi chú:

-Mỗi cá nhân chỉ được nộp 01 hồ sơ đăng ký dự tuyển vào một trong số các đơn vị có nhu cầu hợp đồng. Nếu thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào từ 02 đơn vị trở lên sẽ không được xem xét.

 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BỔ SUNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 12/10/2021 đến hết ngày 22/10/2021.

 

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ huyện Hữu Lũng (Tầng III, Trụ sở UBND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), trong giờ hành chính của các ngày làm việc.

 

V. NỘI DUNG XÉT TUYỂN, PHÊ DUYỆT TRÚNG TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

1. Căn cứ vào số lượng hồ sơ do thí sinh đăng ký, phòng Nội vụ sẽ tham mưu với UBND huyện tổ chức việc xét duyệt hồ sơ thí sinh và phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung hợp đồng lao động theo qui định.

          2. Đối với những thí sinh không trúng xét tuyển hợp đồng lao động tại các đơn vị trường học mà thí sinh đã nộp hồ sơ. Trên cơ sở chỉ tiêu hợp đồng lao động còn thiếu tại các đơn vị trường học, UBND huyện sẽ xem xét nguyện vọng của cá nhân và tiếp tục xét duyệt những hồ sơ này để chuyển sang hợp đồng lao động tại các đơn vị trường học khác.

          3. Nội dung xét tuyển hợp đồng

Hồ sơ của thí sinh dự xét tuyển lao động hợp đồng phải đảm bảo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu và được xét duyệt trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Người được ký hợp đồng lao động phải đảm bảo sức khỏe để công tác trong thời gian ký hợp đồng;

- Ưu tiên những người đã ký hợp đồng lao động làm việc ở năm trước liền kề tại đơn vị nộp hồ sơ xét tuyển;

- Đã hợp đồng lao động nhiều năm liên tục tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện, trong thời gian ký hợp đồng lao động được nhận xét từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

- Người có trình độ Đại học đạt tiêu chuẩn theo quy định của các vị trí việc làm cần hợp đồng lao động;

- Con liệt sĩ; Con thương binh; Con của người hưởng chính sách như thương binh;

- Người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện; trên địa bàn (xã, thị trấn) nơi đơn vị trường học có nhu cầu hợp đồng;

- Đội viên TNXP, Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

- Người dân tộc ít người.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên theo quy định nêu trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền xét tuyển lao động hợp đồng quyết định người trúng tuyển hợp đồng lao động .

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ huyện:

Phòng Nội vụ có trách nhiệm thông báo công khai chỉ tiêu nhu cầu hợp đồng lao động, nội dung xét tuyển hợp đồng lao động theo qui định của Bộ Luật Lao động tại Trụ sở UBND huyện và trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện Hữu Lũng (địa chỉ http://www.langson.gov.vn/huulung) để tất cả các thí sinh có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn biết và tham gia đăng ký dự tuyển; tham mưu ban hành Quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển bổ sung hợp đồng lao động năm học 2021 – 2022.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:

Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo tất cả các đơn vị trường học công khai thông báo này và tuyên truyền rộng rãi để các thí sinh được biết và nộp hồ sơ theo quy định.

3. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn:

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm niêm yết công khai thông báo này tại trụ sở để những thí sinh có hộ khẩu thường trú tại địa bàn có đủ điều kiện, tiêu chuẩn biết và tham gia đăng ký nộp hồ sơ dự tuyển.

 Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh mọi tổ chức, cá nhân liên hệ trực tiếp với phòng Nội vụ huyện Hữu Lũng (số điện thoại liên hệ 0205.3727.235 hoặc 02053.825.053) để tổng hợp, báo cáo UBND huyện kịp thời xử lý theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (b.c);                                                                      

- TT HĐND huyện (b.c);

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;

- Trung tâm VHTT và Truyền thông;                                            

- UBND các xã, thị trấn;                                                                   

- Các đơn vị trường học thuộc huyện;  

- Trang thông tin điện tử huyện;                                                                                      

- Lưu: VT, NV.                                                                                        

                        CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh