Skip to main content
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban quản lý "Địa chỉ tin cậy" xã Vân Nham
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Vân Nham
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Vân Nham
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân xã đối với thôn Đầu Cầu xã Vân Nham 3 tháng đầu năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Quyết định phê duyệt Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Về việc Ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế số xã Vân Nham
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Quyết định

About