Skip to main content

Triển khai dự án xây dựng câu lạc bộ Văn hóa dân gian tại xã Vân Nham

Triển khai dự án xây dựng câu lạc bộ Văn hóa dân gian tại xã Vân Nham

Sáng này 04/7/2024 tại phòng họp trực tuyến xã Vân Nham, ủy ban nhân dân xã Vân Nham phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn tổ chức triển khai dự án xây dựng câu lạc bộ Văn hóa dân gian tại xã Vân Nham. Tham dự có đồng chí Phùng Văn Muộn – Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Sầm Văn Dậu- Phó chủ tịch UBND xã Vân Nham, cùng 40 người là thành viên của câu lạc bộ.

1

Hình ảnh tại hội nghị

Tại hội nghị đã triển khai nội dung Kế hoạch số 13/KH-SVHTTDL ngày 25/01/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Dự án 6 thuộc CT MTQG Phát triển KTXH  vùng đồng bào DTTS và MN năm 2024. Xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tày , nùng các thôn xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại các địa phương. Qua đó, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào./.

Hoàng Hằng

VHXH

About