Skip to main content

Đảng ủy, Hội Đồng Nhân Dân

  • Đảng ủy:

+ Đ/c: Lăng Văn Lịch - Bí thư Đảng ủy;  Sđt: 0986791712

+Đ/c: Lục Văn Phay – Phó bí thư thường trực;  Sđt: 0343473258

  • HĐND:

+ Đ/c: Lê Văn Nho – Phó Chủ tịch HĐND;   Sđt: 0388396793

+Đ/c: Lương Thị Chiến – Phó Chủ tịch HĐND;  Sđt: 0367321483

About