Skip to main content
Trích yếu ề công tác tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại,tố cáo, kiến nghị phản ánh của côngdân năm 2023và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu BÁO CÁO Tình hình kết quả triển khai chuyển đổi số quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023.
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu BÁO CÁO Tình hình hoạt động của cán bộ, công chức năm 2022 Nhiệm vụ công tác năm 2023
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Báo cáo

About