Skip to main content
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo từ nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Quy định một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ người cai nghiện ma túy và người thực hiện công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Về việc bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2025
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Quy định một số nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nội dung hỗ trợ, mức chi hỗ trợ thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Về việc miễn lệ phí đăng ký biến động đất đai do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tặng cho quyền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế trên địa
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Nghị quyết

About