Skip to main content

Ủy ban nhân dân

  • UBND:

+ Đ/c: Phạm Trọng Nghĩa – Chủ tịch UBND xã;  Sđt: 0376104856

+ Đ/c: Hứa Văn Hảo – Phó chủ tịch UBND xã;  Sđt: 0972188735

          + Đ/c:  Sầm Văn Dậu - Phó chủ tịch UBND xã;  Sđt:  0913226696

About