Skip to main content
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 và bãi bỏ Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14 th
Số hiệu văn bản
02/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành
19-04-2023
Lĩnh vực
Loại văn bản

About