Skip to main content

Hệ thống văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
78/KH-SVHTTDL
05-04-0024
01-04-2024
17/2023/NQ-HĐND
14-07-2023
16/2023/NQ-HĐND
14-07-2023
15/2023/NQ-HĐND
14-07-2023
14/2023/NQ-HĐND
14-07-2023
11/2023/NQ-HĐND
14-07-2023
10/2023/NQ-HĐND
14-07-2023
09/2023/NQ-HĐND
14-07-2023
08/2023/NQ-HĐND
14-07-2023
07/2023/NQ-HĐND
05/2023/NQ-HĐND
14-07-2023
04/2023/NQ-HĐND
14-07-2023
03/2023/NQ-HĐND
14-07-2023
02/2023/NQ-HĐND
19-04-2023
01/2023/NQ-HĐND
19-04-2023
10/KH-VHTT
09-04-2024
52/KH-UBND
26-03-2024
14/TB-UBND
14-04-2024
24/2023/NQ-HĐND
18-12-2023

About