Skip to main content
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
17/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành
14-07-2023
Lĩnh vực
Loại văn bản

About