Skip to main content
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo từ nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
16/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành
14-07-2023
Lĩnh vực
Loại văn bản

About