Skip to main content
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Quy định một số nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nội dung hỗ trợ, mức chi hỗ trợ thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu văn bản
10/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành
14-07-2023
Lĩnh vực
Loại văn bản

About