Skip to main content
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Về việc bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2025
Số hiệu văn bản
14/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành
14-07-2023
Lĩnh vực
Loại văn bản

About