Skip to main content

Đảng bộ xã Vân Nham tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Vân Nham khóa I, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Ngày 26/4, Đảng bộ xã Vân Nham tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Vân Nham khóa I, nhiệm kỳ 2020- 2025.

 

Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đạt được kết quả đáng kể. Cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng trong đó: Nông – Lâm nghiệp chiếm 90%, Thương mại - dịch vụ chiếm 10%; Thu nhập bình quân năm 2020 đạt 36 triệu/người/năm, đến năm 2022 đạt 39,49 triệu/người/năm, tăng 3,49 triệu đồng,  đạt 78,98% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra…Lĩnh vực Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh theo hướng nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, thôn, cơ quan văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm,  hằng năm thực hiện rà soát đúng quy trình, quy định. Hộ nghèo năm 2020230 hộ tỷ lệ 6,64% đến năm 2022 là 138 hộ tỷ lệ 5,88%. Năm 2022 hoàn thành 19/19 tiêu chí thuộc 5 nhóm nội dung tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới và được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022.

1

Đồng chí Lăng Văn Lịch phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu dự hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân khách quan, chủ quan và một số bài học kinh nghiệm, nhất là trong việc lãnh đạo.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ xã đề ra một số nhiệm vụ cụ thể trọng tâm là:  Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của BCH, BTV nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, phát triển Đảng viên mới………..

Hoàng Hằng

VHXH

About