Skip to main content

Hữu Lũng bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2021

Ngày 07/12/2021, Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Hữu Lũng họp bình xét các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021. Chủ trì Hội nghị đồng chí Khổng Hồng Minh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, tham dự có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo của huyện