Skip to main content

Tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND Huyện, xã với cử tri xã Vân Nham

Thực hiện kế hoạch số 24/KH-HĐND ngày 31 tháng 10 năm 2022 về việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026. từ ngày 08 tháng 11 năm 2022 đến ngày 17 tháng 11 năm 2022 các đại biểu HĐND huyện trúng cử tại xã tiếp xúc tại thôn Thuyền và Thôn Hét và đại biểu HĐND xã tiếp xúc với các cử tri của 17 thôn trên địa bàn xã. Hoạt động tiếp xúc cử tri nhằm duy trì mới liên hệ giữa đại biểu HĐND với cử tri tại các đơn vị bầu cử, tuyên truyền , phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước; tạo điều kiện cho đại biểu HĐND thu thập phản ánh trung thực các ý kiến, kiến nghị nguyện vọng của cử tri về những vấn đề nội dung, chương trình kỳ họp, giải thích và vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước và Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân các cấpảnh minh họa

About